briefhoofd

Klachten procedure.

Artikel 1 Algemeen.
 • Corten Verkeersopleidingen besteedt de grootst mogelijke zorg aan klanten, opleidingen en lesmateriaal. Toch kan er ontevredenheid ontstaan over de dienstverlening.
 • Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen een verleende dienst, een instructeur, het lesmateriaal of de lesvoertuigen.
 • Door klachten af te handelen ontstaat er inzicht over de werkwijze, en het lesmateriaal en wat hier al dan niet mee mis kan gaan.
 • Met de grootst mogelijke moeite zal worden geprobeerd de klacht, en dus het gevoel van ontevredenheid weg te nemen en op te lossen.
Artikel 2 Preventie.
 • Om klachten te voorkomen wordt de tevredenheid van cursisten middels een evaluatieformulier beoordeeld.
 • Evaluatieformulieren worden streeksproefsgewijs ingevuld.
 • Beoordeling van de evaluatieformulieren leert hoe diverse opleidingen gewaardeerd worden.
 • Medewerkers worden op de hoogte gebracht van hoe zij beoordeelt worden op een evaluatieformulier.
 • Evaluatieformulieren worden annoniem ingevuld waardaar een beoordeling nooit op een persoon verhaald kan worden.

Artikel 3 Procedure.

 • Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Na binnenkomst gaat een klacht naar de directeur.
 • Afhandeling van klachten is een taak van de directeur.
 • De directeur beoordeelt elke klacht apart, en neemt indien nodig maatregelen.
 • Alle persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en opgeslagen voor een bepaalde tijd.
 • Relevante en benodigde informatie wordt opgeslagen in een klachtendossier.

Artikel 4 Klacht indienen.

Klachten kunnen enkel en alleen ingediend worden door het invullen van een klachtenformulier op de website van Corten Verkeersopleidingen B.V.
Ingediende klachten worden binnen 5 werkdagen beoordeeld door de directeur. Indien de klager dit wenst zal een terugkoppeling plaatsvinden.

Artikel 5 Registratie.

 • Geregisteerd worden:
 • Datum van binnenkomst van de klacht.
 • Omschrijving van de klacht.
 • Indien nodig de te nemen maatregelen.
 • Indien mogelijk de oorzaak van de klacht.
 • Wijze van, en datum van afhandeling van de klacht.

Artikel 6 Afhandeling.

 • De klager zal binnen 5 werkdagen geinformeerd worden over de ontvangst en de wijze van afhandeling van de klacht.
 • De oorzaak van de klacht zal worden onderzocht.
 • Indien mogelijk zal een oplossing gezocht worden. Daarna zal de klager indien gewenst op de hoogte gesteld worden.
 • Een eventuele reactie van de klager moet binnen 5 werkdagen gebeuren.
 • Informatie omtrent klacht, oplossing en afhandeling zal worden vastegelegd in een dossier.

Artikel 7 Beheer dossiers.

Alle relevante informatie m.b.t. een klacht worden opgeslagen in een klachtendossier. Dit dossier zal door Corten Verkeersopleidingen bewaard worden voor de periode van minimaal één (1) jaar.

Artikel 8 Beroepsprocedure.

Indien een klager het niet eens is met de afhandeling van een klacht kan er in beroep gegaan worden. In dergelijk geval zal een derde partij ingeschakeld worden ter beoordeling.

Artikel 9 Beëindiging procedure.

Als een klager om welke reden ook een klacht intrekt zal deze niet verder in behandeling genomen worden. Alle gegevens worden in een dergelijk geval gewist, en de klacht zal als niet ontvangen worden beschouwd.

 

Op alle rechtsverhoudingen tussen Corten Verkeersopleidingen en opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Corten Verkeersopleidingen gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden staan op deze website en worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.