Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Corten Verkeersopleidingen en een opdrachtgever waarop Corten Verkeersopleidingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Corten Verkeersopleidingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
De door Corten Verkeersopleidingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Corten Verkeersopleidingen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
Corten Verkeersopleidingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Corten Verkeersopleidingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Corten Verkeersopleidingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Corten Verkeersopleidingen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Corten Verkeersopleidingen zijn verstrekt, heeft Corten Verkeersopleidingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever vrijwaart Corten Verkeersopleidingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien blijkt dat bij het opstellen van de offerte niet alle werkzaamheden goed waren in te schatten, heeft Corten Verkeersopleidingen het recht een aanvullende opdracht te formuleren voor het meerwerk.

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties en/of consequenties voor tijdsbesteding en opleveringsdatum zal hebben, zal Corten Verkeersopleidingen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 5 – Contractduur; uitvoeringstermijn; beëindiging
De overeenkomst tussen Corten Verkeersopleidingen en een opdrachtgever wordt aangegaan per project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tussentijdse beëindiging van een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst (project) is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling zijn overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties, zijn te kennen te geven binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur, zij schorten de betalingsverplichting niet op. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen ten aanzien van incassokosten van toepassing.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling, of indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard ten aanzien van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Corten Verkeersopleidingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7– Overmacht
Corten Verkeersopleidingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Corten Verkeersopleidingen geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht. Corten Verkeersopleidingen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt deze periode langer dan 90 dagen, hebben de partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding
Corten Verkeersopleidingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Corten Verkeersopleidingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Corten Verkeersopleidingen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Indien Corten Verkeersopleidingen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. CortenTraining&Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van onjuiste danwel onvolledige gegevens. Corten Verkeersopleidingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Corten Verkeersopleidingen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Corten Verkeersopleidingen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Corten Verkeersopleidingen vervallen na een termijn van 6 maanden na beëindiging van de opdracht.

Artikel 10 – Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Corten Verkeersopleidingen en een wederpartij is uitsluiten Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het recht van Corten Verkeersopleidingen een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Corten Verkeersopleidingen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom
Het is de wederpartij verboden de door Corten Verkeersopleidingen aan haar beschikking gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij Corten Verkeersopleidingen hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 12 – Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Corten Verkeersopleidingen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever in het buitenland haar vestigingsplaats heeft.